?

Log in

No account? Create an account
Готическая архитектура [entries|archive|friends|userinfo]
Готическая архитектура

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Links
[Links:| Теги сообщества Правила оформления тегов по векам Баннер сообщества ]

Santa Maria del Mar. Барселона. Испания [Dec. 14th, 2015|08:00 pm]
Готическая архитектура

arch_gothique

[avc_avc]
[Tags|, ]
Santa Maria del Mar:

http://i.flamber.ru/files/st5/1153295183/1377405193_g.jpg

http://i.flamber.ru/files/st7/1153295183/1377405194_g.jpg

http://i.flamber.ru/files/st8/1153295183/1377405195_g.jpg

Ворота и отдыхающие:
http://i.flamber.ru/files/st8/1153295183/1377405196_g.jpg

Santa Maria del Mar

Немного гаргулий:
http://i.flamber.ru/files/st8/1153295183/1377405197_g.jpg

http://i.flamber.ru/files/st8/1153295183/1377405198_g.jpg

Колокольня:

http://i.flamber.ru/files/st7/1153295183/1377405200_g.jpg

Гаргулья-лев:
http://i.flamber.ru/files/st5/1153295183/1377405201_g.jpg

Строгая готика:
http://i.flamber.ru/files/st5/1153295183/1377405202_g.jpg

http://i.flamber.ru/files/st7/1153295183/1377411603_g.jpg

LinkReply